A A A

Księgi rachunkowe

 • utworzenie planu kont
 • sporządzanie polityki rachunkowości
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • nadzór księgowy
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby zarządzania oraz instytucji zewnętrznych (banków, US, KRS itp.)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS
 • sporządzanie sprawozdań do NBP

Podatkowe książki przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

Kadry i płace

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie właścicieli i wspólników spółek
 • sporządzanie deklaracji PFRON

Rozliczenia z US i ZUS

 • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży na potrzeby rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych do US
 • rozliczanie transakcji w walutach obcych
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych: WNT, WDT, import i eksport towarów, import usług, świadczenie usług poza terytorium kraju
 • rozliczanie sprzedaży wysyłkowej (Amazon, eBay, Etsy itp.)
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • rozliczanie dochodów zagranicznych
 • wyliczanie składek do ZUS
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS

Działalność gospodarcza

 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • dobór kodów PKD
 • sporządzanie wniosków o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG
 • sporządzanie wniosków o zmianę wpisu w CEIDG

Spółki z o.o.

 • założenie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet
 • organizacja założenia spółki z o.o. u notariusza
 • sporządzenie umowy spółki dopasowanej do potrzeb spółki i jej właścicieli
 • dobór kodów PKD
 • ochrona przed zajęciem udziałów przez komornika
 • przeprowadzanie zmian w umowie spółki, np. podwyższenie kapitału, zmiana siedziby itp.
 • sporządzanie protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników, np. zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zmiany w zarządzie, zgoda na nabycie/zbycie nieruchomości itp.
 • powoływanie i odwoływanie prokurentów
 • sprzedaż udziałów
 • likwidacja spółki z o.o.
 • zgłoszenie rejestracji, zmian i wykreślenia spółki w KRS i urzędzie skarbowym

Wnioski kredytowe, leasingowe itp.

 • wypełnianie formularzy potrzebnych do uzyskania kredytu, leasingu itp.

Analizy finansowe

 • sporządzanie analiz finansowych na potrzeby zarządzania oraz instytucji zewnętrznych

Współpraca i reprezentacja w kontaktach z instytucjami

 • współpraca przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania
 • reprezentacja w kontaktach z instytucjami np. US, ZUS, banki itp.

Archiwizacja, przechowywanie i niszczenie dokumentów

 • archiwizacja i zabezpieczanie dokumentów
 • przechowywanie zarchiwizowanych dokumentów przez okresy wymagane prawem
 • niszczenie dokumentów po upływie okresów obowiązkowego przechowywania