Nowy JPK_VAT - obowiązkowy rollercoaster!

2020-09-30

O co chodzi, czyli "co wszystkich powinno obchodzić"..


Ministerstwo Finansów nikogo nie rozpieszcza. Nigdy nie rozpieszczało, ale ostatnimi czasy nie trzeba sięgać po lupę ani nawet po okulary, by dostrzec, że obowiązki nakładane na polskich przedsiębiorców, a w ślad za nimi - na ich biura rachunkowe, doradców podatkowych, radców prawnych czy doradców biznesowych - stają się coraz bardziej uciążliwe, szczególnie w przeliczeniu na nakład pracy, jakiego wymaga ich realizacja lub ich koszt, jeżeli zmaga się z nimi np. księgowa.


Obecnie prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z prawem to nie lada wyzwanie, a mając na uwadze wysokość kar, jakie grożą za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, to już prawie jak ekstremalna jazda rollercoasterem. I co z tego? No nic. Trzymaj się, Przedsiębiorco! Nowy JPK_VAT to już pewny bilet na kolejkę górską. Obowiązkowy i .. niestety nie w parku rozrywki.

 


Od 1 października 2020 roku wchodzą w życie nowe przepisy odnośnie raportowania w podatku VAT. Dotychczasowy plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostają zastąpione jednym plikiem – nowym JPK_VAT z deklaracją. Mylnie może się wydawać, że jest to ułatwienie.. Niestety, nowe raportowanie jest bardziej dokładne i wymaga od przedsiębiorców podania znacznie większej ilości informacji.

 

NOWY JPK_VAT Z DEKLARACJĄ


Nowy JPK_VAT z deklaracją będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, będzie on wysyłany do Urzędu Skarbowego w formacie XML, zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K i będzie składać się z 2 części:


• ewidencyjnej – zawierającej dotychczasową ewidencję VAT zakupów i sprzedaży rozszerzoną o dodatkowe oznaczenia,
• deklaracyjnej - zawierającej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestawienie informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres


i będzie obowiązywać w 2 wariantach:


• JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
• JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie (za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału wypełnia się tylko część ewidencyjną, a za 3. miesiąc kwartału również część deklaracyjną).


Faktury sprzedażowe


Kody towarowe GTU. Pierwszą ważną zmianą jest konieczność oznaczania sprzedawanych towarów i usług tzw. kodami towarowymi GTU. Szczegółowa lista kodów jest dość obszerna i dlatego prezentuję ją na końcu tego artykułu. Nie wszystkim towarom i usługom taki kod jest przyporządkowany, dlatego jeżeli na liście kodów nie ma sprzedawanego przez Ciebie - Drogi Przedsiębiorco! - towaru lub usługi, miejsce z kodem pozostawiasz puste.


Procedury dla sprzedaży. Wchodzą dodatkowe oznaczenia odnośnie procedur dla sprzedaży, tj.


• SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy*,
• EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy*,
• TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy*,
• TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy*,
• TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy*,
• MR_T – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy*,
• MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy*,
• I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
• I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
• B_SPV – transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy* (za bon jednego przeznaczenia będzie uznawany bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których on dotyczy, oraz kwota należnego podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia usług, są znane w chwili emisji tego bonu),
• B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy*,
• B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy*,
• MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.


A to jeszcze nie wszystko! Kolejna kwestia dla faktur sprzedaży dotyczy oznaczenia dowodu sprzedaży. I tak, typy dokumentów dla sprzedaży to:


• RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,
• WEW – dokument wewnętrzny,
• FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy* czyli faktura do paragonu.


Ważne! Jeśli dokument jest przykładowo dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących, musi mieć oznaczenie RO.


Faktury zakupowe


I tu też będzie jazda na rollercoasterze, ale z górki ;) Opisywanie faktur zakupu dotyczy 2 kwestii: odnotowywania odpowiedniej procedury zakupu (jeżeli dotyczy) oraz odpowiedniego typu dokumentu (jeżeli dotyczy).

Procedury dla zakupu. Wymagane oznaczenia to:


• IMP – podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanych zgodnie z art. 33a ustawy*,
• MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.


Oznaczenia dowodu nabycia. Wymagane oznaczenia to:


• VAT_RR – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy*,
• WEW – dokument wewnętrzny,
• MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy*.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNO SKARBOWA


Oczywiście, ustawodawca nałożył kary za błędy w JPK zarówno na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług (art. 109 ust. 3h-3k Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wchodzi w życie 01.10.2020r.), jak i na podstawie Kodeksu Karnego Skarbowego (art. 80 Ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny Skarbowy), tj.


• 500 zł za każdy błąd, jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania z urzędu skarbowego nie zostanie dokonana korekta JPK_VAT lub złożone wyjaśnienia,
• kara grzywny do 120 stawek dziennych za niezłożenie JPK_VAT w terminie,
• kara grzywny do 720 stawek dziennych za podanie w JPK_VAT nierzetelnych informacji.


Jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że plik JPK_VAT zawiera błędy, które uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji, wezwie podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy.


Co jeszcze warto wiedzieć? W 2020 roku stawka dzienna według Kodeksu karnego skarbowego wynosi od 86,67 zł do 34 668 zł.

 

DOBRA KSIĘGOWA TO SKARB!


I co z tego wynika? Jeżeli masz dobrą księgową, to wiedz, że ma sporo nowych obowiązków ;) I jeżeli Wasza współpraca układa się dobrze, to możesz spać spokojnie. A jeżeli masz wątpliwości, to wiedz, że to jest dobry czas na weryfikację czy biuro rachunkowe, z którym współpracujesz dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć Twoją działalność, byś Ty mógł skupić się na rozwoju biznesu.


Kierunek zmian obrany przez Ministerstwo Finansów pokazuje, że "dobrze to już było" albo "łatwiej już nie będzie", dlatego warto się dobrze przygotować do kolejnych "usprawnień", jakie z pewnością zaserwuje nam w najbliższym czasie polski ustawodawca.


Patrycja Szypulska

 

KODY GTU


GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, - pozycja ta dotyczy, m.in. benzyn silnikowych, gazu płynnego, olejów napędowych,
GTU_03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,
GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,
GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 (srebro, złoto i platyna) załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,
GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.


Szczegółowe informacje o poszczególnych kodach GTU możesz znaleźć TUTAJ.


 *mowa o: USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 

Link do zastrzeżenia prawnego PS Consulting Sp. z o.o.